Algemenevoorwaarden.

CPTN ZEPPOS STAAT VOOR JE KLAAR

ARTIKEL 1 – TOEPASSING  De huidige algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten geleverd door CptnZeppos BVBA, met maatschappelijke zetel te 2018 Antwerpen, Haantjeslei 211 bus 2 en met ondernemingsnummer 0722.659.995 (hierna: “CptnZeppos”). CptnZeppos is lid van de Vereniging van Vlaamse Reisbureaus en beschikt over een verzekering betrefende insolventie, beroepsaansprakelijkheid en calamiteiten. Haar activiteiten bestaan in het aanbieden van toeristische zeereizen aan boord van vrachtschepen. CptnZeppos treedt louter op als tussenpersoon voor de organisatie en afhandeling van de boeking. De zeereizen aan boord van vrachtschepen zijn geen pakketreizen maar worden beschouwd als vervoer. Indien om het even welke bepaling van deze algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig zou zijn, zal de geldigheid van de andere bepalingen van deze algemene voorwaarden daardoor niet aangetast worden.Indien deze algemene voorwaarden melding maken van “Passagier” en “Rederij”, wordt verwezen naar volgende definities:– Passagier: De personen (toeristen) die beroep doen op de diensten van CptnZeppos voor de organisatie en afhandeling van een zeereis aan boord van vrachtschepen ;– Rederij: De onderneming waaronder de vrachtschepen opereren ;– CptnZeppos: De organisatie die louter instaat voor het reserveren en boeken van een zeereis voor de Passagier bij de Rederij.

ARTIKEL 2 – REGISTRATIE, BOEKING EN ANNULERING  2.1. De Passagier dient zich eerst te registeren bij CptnZeppos. Hierna zal CptnZeppos de vereiste documenten (o.a. boekingsformulier, medische fiches …) opsturen voor ondertekening. De registratie en ondertekening van voormelde documenten door de passagier geldt als aanvaarding van onderhavige algemene voorwaarden en de algemene en bijzondere voorwaarden van de Rederij.2.2.De boeking betreft enkel de voorbereiding van de zeereis aan boord van de Rederij. De Passagier dient dan ook de algemene en bijzondere voorwaarden te aanvaarden van de betreffende Rederij alvorens de boeking kan worden afgerond. CptnZeppos heeft steeds het recht Passagiers te weigeren omwille van veiligheidsredenen en/of gezondheidsredenen. De boeking is pas definitief na ontvangst van de boekingsbevestiging. Zelfs na de boekingsbevestiging kan de Rederij de boeking nog steeds annuleren wegens veiligheids- en gezondheidsredenen. CptnZeppos kan hier nooit aansprakelijk voor worden gesteld.2.3. Eéns aan boord dient de Passagier de regels en de gebruiken te respecteren van de Rederij. De Passagier staat zelf in voor de organisatie van eventuele uitstappen indien het vrachtschip aanmeert.2.4. De Passagier heeft het recht de boeking schriftelijk te annuleren of te wijzigen tot 2 maanden vóór vertrek. CptnZeppos heeft het recht hiervoor een administratiekost aan te rekenen ten bedrage van 150,00 €. Indien de Passagier de reis minder dan 2 maanden vóór vertrek annuleert, heeft CptnZeppos het recht de volledige prijs van de reis in te houden. Conform haar algemene en bijzondere voorwaarden heeft de Rederij steeds het recht de reis te annuleren.

ARTIKEL 3 – BETALING VAN FACTUREN  3.1. De prijs staat weergegeven op de offerte en wordt bevestigd op de boekingsbevestiging. CptnZeppos en de Rederij hebben steeds het recht om na de boekingsbevestiging extra kosten in rekening te brengen die voortvloeien uit een verhoging van transportkosten (zoals bijvoorbeeld havengelden). Deze kunnen in rekening worden gebracht tijdens de reis en dienen onmiddellijk te worden betaald.3.2. Facturen zijn betaalbaar uiterlijk 8 dagen na verzending van de factuur, tenzij anders overeengekomen.3.3. Elk protest op facturen dient binnen de acht dagen schriftelijk, omstandig gemotiveerd en per aangetekende post aan CptnZeppos kenbaar gemaakt te worden, bij gebreke waaraan de factuur vermoed wordt aanvaard te zijn door de Passagier. Geen enkele klacht verleent de Passagier het recht om de betaling geheel of gedeeltelijk te schorsen of uit te stellen. Elke vorm van korting of prijsvermindering door CptnZeppos aan de Passagier toegekend, is alleen geldig indien zij uitdrukkelijk en schriftelijk door CptnZeppos wordt bevestigd door een creditnota.3.4. Betalingen door de Passagier worden steeds verondersteld betalingen te zijn van de oudste niet-betaalde factuur, zelfs indien bij betaling door de Passagier verwezen wordt naar een recentere factuur.3.5. In geval van laattijdige betaling is van rechtswege en zonder dat een aanmaning moet worden gestuurd een verwijlinterest verschuldigd aan een intrestvoet van 10 % per jaar, eveneens te vermeerderen met een forfaitaire schadevergoeding van 10 % (deze schadevergoeding kan niet minder bedragen dan 150,00 €) op het totale factuurbedrag en 10,00 € per aangetekende zending.3.6. Partijen komen overeen dat er tussen al hun wederzijdse vorderingen dadelijk compensatie optreedt vanaf het ontstaan van de respectievelijke vorderingen, met inbegrip van de nog niet zekere, vervallen of opeisbare vorderingen en met inbegrip van alle vorderingen die afhangen van een toekomstige voorwaarde waaronder ook alle om welke reden ook verschuldigde schadevergoedingen (inclusief de schade, onkosten of uitgaven) overeenkomstig de wet van 15 december 2004 betreffende de financiële zekerheden.

ARTIKEL 4 – AANSPRAKELIJKHEID EN SCHADEVERGOEDING  4.1. Onder voorbehoud van de toepassing van wetten van dwingend recht of van openbare orde, kan de Passagier geen schadevergoeding van CptnZeppos vorderen, op eender welke grond, met name voor de fouten (met inbegrip van zware fouten) van precontractuele, contractuele of delictuele aard.4.2. CptnZeppos treedt louter op als tussenpersoon die de boeking verzorgt van de zeereis. Zij kan dan ook nooit enige aansprakelijkheid oplopen door een gebrekkige vervoerdienst of incidenten tijdens de zeereis.4.3. De Passagier aanvaardt dat de prioriteit van het vrachtschip niet de Passagier betreft, doch de cargo die zij vervoert. De Rederij heeft dan ook steeds het recht wijzigingen aan te brengen aan de route in functie van de cargo zoals bijvoorbeeld schrappen van havenstops. Bovendien erkent de Passagier dat de aangegeven vertrekuren slechts richturen zijn en steeds kunnen veranderen naargelang de omstandigheden van het vrachtschip. CptnZeppos kan niet aansprakelijk worden gesteld door laattijdig vertrek of laattijdige aankomst.4.4. De Passagier dient steeds tijdig aan boord te zijn. CptnZeppos kan niet aansprakelijk worden gesteld voor financiële kosten (zoals bijvoorbeeld repatriëring van Passagiers en bagage) die de Passagier oploopt indien deze niet tijdig aan boord is. De schepen van de Rederij hebben een zeer stipte planning zodat nooit op een Passagier zal en kan worden gewacht.4.5. CptnZeppos zal nooit enige aansprakelijkheid oplopen indien zij haar verplichtingen niet kan nakomen door overmacht. Zolang de overmacht duurt zijn de eventuele verplichtingen van CptnZeppos opgeschort.4.6. De aansprakelijkheid van CptnZeppos is in ieder geval beperkt tot het bedrag van de factuur.

ARTIKEL 5 – VERZEKERING  De Passagier is verplicht om een reisbijstandsverzekering en repatriëringsverzekering te sluiten.

ARTIKEL 6 – VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS  Indien persoonsgegevens worden verwerkt, worden deze verwerkt in overeenstemming met de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming 2016/679 dd. 27 april 2016 (“GDPR”). CptnZeppos is verwerkingsverantwoordelijke van de persoonsgegevens die zij verkrijgt van de Passagier. De Passagier heeft het recht ons te allen tijde te contacteren om vragen te stellen omtrent de verwerking van zijn persoonsgegevens. Voor meer uitleg omtrent de verwerking van persoonsgegevens verwijst CptnZeppos naar de privacyverklaring op de website.

ARTIKEL 7 – RECHT EN RECHTBANK  7.1. Het Belgisch recht is van toepassing.7.2. De Rechtbanken van Antwerpen zijn bevoegd. Indien de Vrederechter bevoegd is verklaren partijen akkoord te zijn dat de Vrederechter van het 5de kanton te Antwerpen wordt geadieerd.